سامانه مدیریت وظایف

سامانه مدیریت وظایف تحت وب از دو زیرسیستم اصلی تشکیل شده است. زیرسیستم اول سامانه شامل ماژول های ابتدایی جهت مدیریت وظایف و واحدهای سازمانی است که با عنوان مدیریت کارها و واحدهای سازمانی شناخته می شود. زیرسیستم دوم شامل ماژول هایی برای امور پیشرفته مدیریت وظایف می شود که با عنوان مدیریت وظایف پیشرفته شناخته می شود.

مدیریت کارها و واحدهای سازمانی

زیرسیستم مدیریت کارها و واحدهای سازمانی هسته ی اصلی سامانه مدیریت وظایف است و هر آنچه که برای برنامه ریزی و کنترل کارها و منابع انسانی نیاز است فراهم می کند. از قابلیت های برجسته این بخش می توان به تعریف چارت سازمانی، تعریف فرآیندهای کاری مختلف برای هر واحد سازمانی داشبردهای متنوع و قابل شخصی سازی برای هر فرد جهت مدیریت کارها اشاره کرد.

مدیریت وظایف پیشرفته

زیرسیستم مدیریت وظایف پیشرفته از سامانه مدیریت وظایف شامل ماژول هایی برای سهولت برنامه ریزی، مدیریت کارای منابع و تسریع ارتباط بین پرسنل است. همچنین در این مجموعه ماژول پایگاه دانش جهت سهولت مستندسازی و انجام امور مربوط به مدیریت دانش نیز وجود دارد. از ویژگی های این زیرسیستم می توان به حضور و غیاب از طریق سامانه مدیریت وظایف و امکان تعریف تقویم های کاری مختلف برای پرسنل شرکت اشاره کرد.