سامانه ارزیابی عملکرد سازمانی

این سیستم شامل دو بخش سیستم داشبوردهای اطلاعاتی و سیستم های گزارش گیری می باشد؛ که هرکدام از این بخش ها خود، شامل اجزای دیگری می باشد. در ادامه به توصیف این اجزاء پرداخته می شود.

سیستم داشبوردهای اطلاعاتی

در فضای کسب و کار امروز موضوع کلیدی و حیاتی برای مدیران، توانایی تصمیم گیری سریع بر پایه اطلاعات جامع و صحیح می باشد. برای رسیدن به چنین هدفی سازمان ها به سمت بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اطلاعات در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر دانش و آگاهی گام برداشته اند و در این مسیر به ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت داشبورد روی آورده اند. این سامانه با ایجاد داشبورد های تخصصی در زمینه های مختلف تصمیم گیری مدیران را تسهیل و نیز با توجه به قابلیت گزارش سازی نیاز کارشناسان را پوشش می دهد.
سامانه مدیریت داشبورد این امکان را به مدیران سازمان ها می دهد که هر لحظه عملکرد سازمان خود را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به هدف نهایی رصد نمایند. برای این منظور می بایست شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) سازمان ها و واحدها تعریف شود تا بتوان در هر لحظه از وضعیت سازمان و عملکردهای واحدهای سازمانی مطلع شد.

سیستم داشبوردهای اطلاعاتی
سیستم های گزارش گیری

سیستم های گزارش گیری

این سیستم گزارش های مورد نظر را با توجه به درخواست کاربر ایجاد می کند. جهت استفاده از قابلیت گزارش سازی ما اقدام به آماده سازی دیتا مدل مورد نظر می کنیم و سپس از اطلاعات ثبت شده در دیتا مدل موردنظر گزارش های مطلوب را آماده می کنیم.