سامانه دبیرخانه و اتوماسیون اداری

راهکار رهیافت برای مکاتبات و مراودات سازمانی

در دهه های اخیر، به دلیل گسترش وسیع فعالیت های سازمان های بازرگانی و اداری بیش از پیش به یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی که بتواند حجم قابل توجهی از اطلاعات و مکاتبات را بدون هرگونه اتلاف وقت و هزینه مدیریت کند احساس شد. گذشته از این نیز، ضمن اینکه نامه نگاری های فیزیکی مشکلات خاص خود را داشت باعث مصرف بی رویه کاغذ در مراکز و ادارات مختلف می شد.

دبيرخانه رهیافت به گونه اي طراحي شده است كه به راحتي بتواند سامانه هاي دبيرخانه اي از جمله، دبيرخانه‌هاي متمركز و غير متمركز و همچنين انواع سامانه‌هاي بايگاني را پوشش دهد.
بدين منظور، مي‌توان تعداد نامحدودي دبيرخانه را تعريف كرد كه، در هر دبيرخانه تعدادي دفاتر ثبت وجود دارد. يكي از مهمترين خصيصه‌هاي يك سامانه دبيرخانه، جستجوي سريع و آسان نامه ها، با حداقل اطلاعات نامه ميباشد، كه بر اساس شماره سند (نامه)، شماره ثبت دبيرخانه و محتواي سند صورت مي‌گيرد.
در اين سامانه امكان استفاده از اسناد ذخيره شده در بانك اطلاعاتي و مابين نامه‌ها، از جمله عطف، پيوست، پيرو، در ارتباط، وابسته و .....، و تعداد نامحدودي از نامه ها به راحتي وجود دارد.
اين امر باعث تعجيل در ارسال جوابيه و نتيجه يك نامه ثبتي و نامه هاي مربوط با هم، در دبيرخانه مي شود.
پس از ثبت نامه در دفاتر (دفتر وارده) و ايجاد ارتباط هاي لازم، نامه و اصل آن كه از طريق اسكن نامه هاي وارده، تهيه مي شود، در جريان گردش اطلاعات سامانه وارد مي شود و به راحتي در داخل سازمان، بين كارتابل كليه افراد سازمان گردش مي كند.

دبیرخانه رهیافت 2.jpg
دبیرخانه رهیافت 1

نمای درختی از مکاتبات بر اساس متاداده

دسترسی های معین شده

چرخه زیست مستندات پروژه، جریان کار، ویرایش و ...

شناسنامه و شماره واحد برای اسناد

ارتباط و یکپارچگی با سیستم های جانبی

جستجوی آسان و مؤثر، Tagging و ...

انتشار داده ها با محوریت WCM